Hembygdsföreningens årsmöte den 19 juni

Medlemmarna kallas till hembygdsföreningens årsmöte lördagen den 19 juni kl 14:00 i Folkets Park.

Agenda:

 • 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 2 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • 4 Fastställande av dagordning.
 • 5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 6 Styrelsens kassaredogörelse.
 • 7 Revisionsberättelse.
 • 8 Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år.
 • 10 Val av ordförande för 1 år.
 • 11 Val av övriga styrelseledamöter för 2 år samt suppleanter.
 • 12 Val av 2 revisorer och 2 ersättare för dessa.
 • 13 Val av 2 ledamöter i valberedningen.
 • 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets/räkenskapsår
 • 15 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 • 16 Behandling av inkomna motioner.
 • 17 Övriga frågor.
 • 18 Mötets avslutning